Năm học 2017-2018 trường có 38 cán bộ giáo viên nhân viên. Trong đó cán bộ quản lý có 2 đ/c, giáo viên có 35 đ/c, nhân viên là 1 đ/c. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường tich cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 32/38= 84 % cán bộ giáo viên có trình độ trên chuẩn, trong đó có 15 đ/c có trình độ đại học;17 đ/c có trình độ cao đẳng. 6/38 đ/c có trình độ đạt chuẩn = 16%. Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của  nhà trường nhiệt tình, có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề.