Nguyễn Thị Tính - Kế toán

Nguyễn Văn Uân- Bảo vệ

Mi Thị Hằng - Thủ Quỹ