Bùi Thị Nhiệm- Bếp trưởng

Trần Thị Hải Yến - Cô nuôi

Vũ Thị Hồng Liên - Cô nuôi

Vũ Thị Thảo - Cô nuôi

Nguyễn Thị Thu Thủy - Cô nuôi

Đặng Thị Hoàn - Cô nuôi

Bùi Thị Lâm - Cô nuôi