Bùi Thị Hiên: Tổ trưởng nhà trẻ

Đặng Thị Tuyết - GV nhóm 25-36 tháng

Vũ Thị KimGV -  nhóm 25-36 tháng

Đặng Thị Quyên - GV nhóm 25-36 tháng

Vũ Thị HuệGV - nhóm 25-36 tháng

Đào Thị ChiGV - nhóm 25-36 tháng

Bùi Thị DuyênGV -  nhóm 25-36 tháng

Nguyễn Thị Thu Thaỏ - GV nhóm 25-36 tháng

Phạm Thị Hồng Tâm - GV nhóm 19-24 tháng

Nguyễn Thị Bẩy - GV nhóm 19-24 tháng