- Nguyễn Thị Hồng Thúy: Khối trưởng - GV lớp 5A1

- Trần Thị Phượng: Giáo viên lớp 5A1

- Trần Thị Tiệm: Giáo viên lớp 5A2

- Nguyễn Thị Hoàn: Giáo viên lớp 5A2

- Bùi Thị Huyền: Giáo viên lớp 5A3

- Bùi Thị Hoài Tân: Giáo viên lớp 5A3