- Mai Thị Hằng - Khối trưởng- GV lớp 3 A1

- Nguyễn Thị Tươi-GV lớp 3 A1

- Đặng Thị Nụ-GV lớp 3 A2

- Trần Thị Ngân-GV lớp 3 A2

- Bùi Thị Tỉnh-GV lớp 3 A3

- Đặng Thị Nụ-GV lớp 3 A3