- Bùi Thị Thanh- Khối trưởng- GV lớp 4A1

- Phan Thị Giang- GV lớp 4A1

- Bùi Thị Diệu - GV lớp 4A2

- Bùi Thị Thúy - GV lớp 4A2

- Vũ Thị Khuy- GV lớp 4A3

- Vũ Thị Yến - GV lớp 4A3