Ông Bùi Đắc Trâm - Trưởng ban liên lạc 

Ông Bùi Mạnh Hoài - Phó ban liên lạc

Bà Bùi Thị Tuyết - Phó ban liên lạc