1. Đ/c; Nguyễn Thị Thiệp – Hiệu trưởng:

1. Đ/c Ngô Thị Thu Hường – Hiệu trưởng:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của điều lệ trường MN:

+ Cụ thể: Phụ trách các mặt công tác, tổ chức, kế hoạch, thi đua, CSVC, CSND, Kiểm tra nội bộ, pháp chế...

- Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành các HĐ của nhà trường. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học. Thành lập và cử các tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ hành chính quản trị, thành lập các hội đồng trong trường.

- Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.

  - Phân công quản lý, kiểm tra công tác của GV,NV. Đề nghị khen thưởng kỷ luật, đảm bảo quyền lợi của giáo viên, nhân viên theo qui định của nhà nước.

 - Tham mưu đề xuất với các cấp, các ngành xây dựng trường nhà trường, huy động XHHGD bằng mọi nguồn lực phục vụ cho công tác CSGD trẻ,  sự phát triển giáo dục MN của phường.

- Tham gia 2 hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ/tuần.

- Chủ tài khoản - Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng.

2. Đ/c Lê Thị Hoa – Phó hiệu trưởng.

Là người phụ trách chuyên môn, chịu trách nhiệm về công tác chỉ đạo chuyên môn trong nhà trường. Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của hiệu trưởng. Thay mặt hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền, phân công của Hiệu trưởng.

- Chủ đông tham mưu với Hiệu trưởng các giải pháp nhằm thực hiện tốt các mặt công tác được phân công.

- Cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động liên quan của nhà trường.

* Trực tiếp phụ trách: Công tác chuyên môn., công tác nuôi dưỡng.

+ Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn trong năm, tháng, tuần báo cáo cụ thể về nội dung chỉ đạo chuyên môn, các giải pháp thực hiện trước cuộc họp giao ban “ BGH và các khối trưởng chuyên môn”.

+ Bồi dưỡng chuyên môn theo chương trình GDMN. 

- Tham mưu tổ chức các hoạt động CM, phát động, KT đánh giá các đợt thi đua, thi tay nghề GV trong nhà trường. Báo cáo kết quả hàng tháng theo kế hoạch.

+ Tổ chức hoạt động ngày hội, ngày lễ, chuyên đề, ngoại khóa.

+ Xây dựng và tổ chức Sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề “Giáo dục vệ sinh chăm sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ ”.

+ Hồ sơ SS trường chuẩn Quốc gia, trường đạt chuẩn KĐCLGD.

+Tham gia 4 hoạt động giáo dục trẻ/tuần.

* Phụ trách công tác phổ cập.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, làm báo cáo thống kê, đi họp nắm bắt việc chỉ đạo để triển khai kịp thời. Có đầy đủ hồ sơ phổ cập theo quy định

- Tham mưu và Triển khai công tác PCGD và PCGD TH ĐĐT đảm bảo phục vụ tốt cho việc hoàn thành phổ cập giáo dục trẻ em 5 tuổi của Phường Đằng Hải và Quận Hải An.

- Có đầy đủ các loại hồ sơ phục vụ cho công tác phổ cập, đảm bảo chính xác, cập nhật, rõ ràng, sạch đẹp. Nội dung các hồ sơ được thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phổ cập các cấp.

- Theo dõi thường xuyên, chính xác học sinh chuyển đi, chuyển đến, và thường xuyên cập nhật các số liệu phổ cập của địa phương đảm bảo đúng số liệu điều tra phổ cập.

- Thực hiện đạt chuẩn Phổ cập trẻ em 5 Tuổi.

3. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thúy – Chủ tịch công đoàn.

- Xây dựng tiêu chí thi đua, kế hoạch hoạt động của công đoàn trong năm học, đảm bảo tính dân chủ tính hợp pháp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho CBGVCNV (Nghiên cứu các văn bản, thực hiện theo đúng qui định).

- Tham mưu đề xuất ý kiến, tìm các giải pháp tốt tổ chức các hoạt động xây dựng nhà  trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học. Cùng hiệu trưởng xây dựng và phân công nhiệm vụ CBGVCNV, triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhà trường.

4. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thúy, Bùi Thị Thanh, MaiThị Hằng , Bùi Thị Hiên– Tổ trưởng.

- Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động chung của khối, kế hoạch chuyên môn, chuyên đề, kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, giúp giáo viên trong khối tổ chức các hoạt động, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn. Tham gia kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên, học sinh khối mình phụ trách. Lên tiết mẫu chuyên đề cấp trường, cấp quận do hiệu phó phân công điều hành.

- Khối trưởng được tham gia đề xuất trong kế hoạch chuyên môn khen thưởng, kỷ luật đối với giáo.

- Sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ, hàng tháng giao ban giữa hiệu phó chuyên môn và khối trưởng theo nghị quyết chuyên môn. Giữa khối trưởng và giáo viên trong khối phải thống nhất xây dựng kế hoạch mạng chủ điểm. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và HPCM đối với công việc được giao

6. Đ/c Nguyễn Thị Tính – Kế toán.

- Quản lý các hoạt động của tổ văn phòng (có kế hoạch của cả năm, học kỳ, từng tháng). Có đầy đủ hồ sơ của tổ văn phòng, quản lý tổ chức hoạt động đều đặn, thường xuyên, theo dõi ngày công, giờ công, xếp loại thi đua của tổ, tham gia mọi hoạt động khác.

- Tham mưu với Hiệu trưởng về công tác tài chính và triển khai theo đúng quy định. Đảm bảo việc thực hiện đúng, kịp thời chế độ chính sách đối với CBGVNV và học sinh.

- Chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng về toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu chi: khoa học, chính xác, hợp lý, đúng luật.

- Hàng tháng, hàng quý phải đảm bảo báo cáo kịp thời về thanh quyết toán theo quy định và phải báo cáo với Hiệu trưởng về tình hình thu chi tài chính của trường theo từng mục, từng khoản. Cập nhật hàng ngày về tình hình thu, chi.

- Tham mưu cùng Hiệu trưởng về việc tu sửa mua sắm cơ sở vật chất của trường.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động liên quan đến tài chính.

- Chịu trách nhiệm đôn đốc các khoản thu theo quy định.

- Giúp hiệu trưởng xây dựng kế hoạch thu chi tài chính, qui chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường.

- Hoàn thành nhiệm vụ kế toán.

- Kiểm tra và hoàn thiện chứng từ thu chi tài chính trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và các cơ quan nghiệp vụ cấp trên về việc thực hiện nghiêm chỉnh chế độ kế toán hiện hành.

- Phán ánh, ghi chép kịp thời, trung thực, chính xác các khoản thu chi của nhà trường. Bảo quản lưu trữ hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán gọn gàng, khoa học theo đúng thời gian quy định.

- Là người chịu trách nhiệm chính về xây dựng thực đơn (từ chiều hôm trước). Hàng ngày theo dõi số trẻ ăn, tiền ăn tính cân đối, điều chỉnh ngay lượng tiền và định lượng dinh dưỡng ăn cho trẻ, quyết định loại lượng thực phẩm bổ sung. Vào sổ tính ăn, lên bảng tài chính công khai trong toàn trường và các khoản thu với phụ huynhh.

- Báo cáo công khai số tiền thu chi hàng tháng một cách kịp thời cụ thể rõ ràng trước hiệu trưởng.

- Trước khi nộp tiền kho bạc, kế toán phải lập kế hoạch báo cáo Hiệu trưởng không được tự động điều thủ quỹ đi nộp tiền.

-  Đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo yêu cầu, tham mưu với hiệu trưởng trong công tác công khai, sử dụng nguồn XHH và nguồn ngân sách được cấp.

7. Đ/c Bùi Thị Nhiệmi – Bếp trưởng.

- Là người phân công điều hành tổ nuôi, ghi sổ giao nhận thực phẩm, kiểm tra thực phẩm, đôn đốc nhắc nhở nhân viên vệ sinh phòng bếp, đồ dùng dụng cụ của nhà bếp, đảm bảo tuyệt đối, QTCB, VS an toàn thực phẩm. Công khai định lượng, đảm bảo đủ lượng, đủ chất hợp lý.

- Đảm bảo giờ giấc ăn uống theo chế độ sinh hoạt hàng ngày. Có kế hoạch hàng tháng về công việc được phân công. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và HPCSND đối với công việc được giao.

8. Đ/cBùi Thị Diệu– BT Đoàn thanh niên.

- Phụ trách công tác Đoàn TN: Lập kế hoạch công tác cả năm, học kỳ, từng tháng, từng tuần. Lên kế hoạch hoạt động của chi đoàn giáo viên, bồi dưỡng thanh niên ưu tú, phát triển Đoàn viên trong nhà trường, tham gia công tác bảo vệ môi trường sư phạm, ATAN nhà trường, tham gia hoạt động xã hội khác (tổ chức cho đoàn viên hoạt động văn hoá, văn nghệ, hoạt động ngoài giờ, các hội thi trong nhà trường).

9. Các đồng chí  giáo viên.

- Thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường. Thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo hướng đổi mới từng độ tuổi, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn và chấp hành nội quy của nhà trường.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho trẻ.

- Gương mẫu, yêu thương, tôn trọng và đối xử công bằng với trẻ.

- Thực hiện nghiêm túc 6 điểm tư cách của người cán bộ giáo viên Hải Phòng.

- Giao tiếp với phụ huynh nhẹ nhàng, lịch sự, kết hợp với phụ huynh để tuyên truyền công tác chăm sóc giáo dục trẻ, vận động trẻ trong độ tuổi ra lớp.

- Học tập, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ trên chuẩn. Năng động, sáng tạo trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo hướng đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Chuyên đề ““Giáo dục vệ sinh chăm sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ ”, thực hiện củng cố các chuyên đề khác.

- Tham gia tích cực các hoạt động phong trào của nhà trường, công đoàn và đoàn thanh niên tổ chức. Tham gia hội thi cấptrường, cấp cụm đạt kết quả cao

- Thực hiện đúng cam kết trách nhiệm với BGH. Nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm.

- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải mẫu mực, trang phục chỉnh tề phù hợp với các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Duy trì và phát triển số lượng trẻ ra lớp. Chấm ăn kịp thời chính xác và đôn đốc phụ huynh nộp các khoản thu tiền đúng kỳ hạn (hoàn thành trước ngày 10 hàng tháng). Thực hiện nghiêm túc công tác phổ cập trẻ em 5 Tuổi.

- UDCNTT vào công tác dạy và học.

- Học tập nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ: 100% chứng chỉ B.

- Không tiếp khách, hút thuốc lá, uống rượu bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa.

- Sau giờ học phải kiểm tra tắt điện, đèn, quạt, nước và đóng các cửa bàn giao BV.

10.  Các cô nuôi.

Nắm chắc cách tính định lượng, khẩu phần ăn cho trẻ.

- Làm tốt công tác tiếp phẩm, nhận thực phẩm tươi ngon có ký hợp đồng cam kết rõ ràng. Thức ăn chế biến đảm bảo đúng định lượng khẩu phần ăn cho trẻ đủ chất, đủ lượng. Thay đổi món ăn theo thực đơn theo tuần, theo mùa, vệ sinh sạch sẽ. Thực hiện  đồ dùng, dụng cụ chế biến thực phẩm sống, chín riêng biệt. Trong công tác nuôi dưỡng phải đảm bảo cho trẻ ăn đúng giờ, ăn chín uống sôi. Thanh toán ký giao nhận thực phẩm hàng ngày cụ thể rõ ràng đúng nguyên tắc. Thực phẩm hàng ngày của cô không trùng với thực phẩm hàng ngày của trẻ. Thực hiện đảm bảo tuyệt đối công tác phòng chống cháy nổ trong nhà trường.

- Đảm bảo tuyệt đối QTCB, VSATTP và VS dụng cụ, MT kho, bếp.

- Học tập, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, trình độ CM, nghiệp vụ đạt trên chuẩn.

- Không tiếp khách, hút thuốc lá, uống rượu bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa.

- Sau giờ làm việc phải kiểm tra tắt điện, đèn, quạt, nước và đóng cửa bàn giao BV.

11. Với Đ/c nhân viên y tế học đường.

- Chủ động tham mưu với nhà trường về công tác y tế học đường.

- Có thái độ phục vụ tận tình chu đáo, lịch sự.

- Có kế hoạch trình lên BGH: Kế hoạch năm, tháng, tuần, kế hoạch phòng chống dịch bệnh.

- Chủ động trong khâu đề xuất trang thết bị, thuốc…cho phòng y tế

- Làm việc có khoa học, kế hoạch, sắp xếp phòng y tế ngăn nắp, vệ sinh.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người khám.

- Có nhiệm vụ chăn sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh như: Khám định kỳ, sơ cứu… và làm tốt công tác nha khoa cho học sinh. Phục vụ học sinh trong cả tuần. Theo dõi kiểm tra và chịu trách nhiệm chính về vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn uống của học sinh và giáo viên.

- Chủ động tham gia với BGH để làm tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh.

- Phải có HS sổ ghi chép theo dõi cụ thể tỉ mỉ, chính xác, khoa học theo quy định.

12. Đối với bảo vệ.

- Là người chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng nhà trường về việc quản lý tài sản, CSVC trong nhà trường (có biên bản hợp đồng cam kết trách nhiệm cụ thể đối với từng nhân viên).

- Quản lý tài sản CSVC về thời gian cụ thể, thi hành theo văn bản giữa nhà trường và nhân viên bảo vệ.  Báo cáo kịp thời BGH đối với những việc xảy ra trong nhà trường.

- Trực tiếp giải quyết những sự việc đột xuất xảy ra trong nhà trường, nhà trường gặp việc bất thường...

- Kiểm soát chặt chẽ việc ra vào cơ quan của những người ngoài vào trường. Không để người ngoài tự tiện ra vào trường. Không được tự ý cho học sinh ra khỏi trường. Khi có người ngoài vào trường, bảo vệ đề nghị xuống xe, để ở vị trí quy định, xuất trình giấy tờ. Mời khách vào văn phòng  gặp nhân viên trực (không thu tiền coi xe của khách đến liên hệ công tác). Ghi vào sổ khách đến trường liên hệ công việc.

- Chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của Ban giám hiệu.

- Ban ngày làm việc theo ca, ban đêm trực 12/12 giờ.

- Không cho người say, điên, ăn mặc không đứng đắn vào trường.

- Có trách nhiệm giữ gìn trật tự, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong nhà trường.

- Có trách nhiệm bảo quản toàn bộ tài sản của nhà trường, tài sản của giáo viên và học sinh, nếu mất phải đền 100%.

- Có thái độ phục vụ khách, H/s, GV, P/h lịch sự chu đáo (kể cả qua điện thoại).

- Sắp xếp phòng làm việc gọn gàng, ngăn nắp.

- Sau giờ học phải kiểm tra lại điện, đèn, quạt, nước và đóng các cửa kịp thời, báo cáo về BGH những lớp không thực hiện các qui định trên.

- Không tiếp khách, uống rượu bia và hút thuốc lá trong giờ làm việc và nghỉ trưa.